Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

blog
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do szkoły

 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MYSŁOWICACH

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),
  • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
    do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

 

Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego do 31 marca każdego roku.

 

Obowiązek szkolny

Obowiązkiem szkolnym, od roku szkolnego 2015/2016, objete są dzieci od szóstego roku życia.

 

Zasady rekrutacji

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

e) dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można dostać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół lub Urzędu Miasta Mysłowice.

3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.

4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor, członkowie - pedagog szkolny i nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób).

a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,

b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

 

Sobota, 2015-11-28

Imieniny: Jakuba, Stefana
  • Odwiedziny: 387904
  • Do końca roku: 33 dni
  • Do wakacji: 209 dni